Pagdating ng relihiyong islam sa pilipinas

Ang pagkilos ng tama at taos-puso sa limang haligi ay babaguhin ang buhay ng Muslim sa isang umaayon sa kalikasan na kung kaya ay umaayon sa kagustuhan ng Tagapaglikha.Ito ay nagpapasigla na gumawa patungo sa pagtatatag ng katarungan, pagkakapantay at pagkamatuwid sa lipunan, at pagkalos ng kawalang katarungan, kamalian at kasamaan.Simula ng nilikha ang unang tao, si Allah ay nagpahayag ng Kanyang patnubay sa sangkatauhan sa pagpapadala ng mga propeta, na lahat sila ay nag-aanyaya na maniwala sa Isang Diyos.Ang mga propetang tumanggap ng mga aklat mula kay Allah ay tinawag na mga sugo.Sa lahat ng mga aklat na ito, tanging ang Qur’an ang nanatili na hindi nabago, sa orihinal na anyo ng pagkapahayag dito.

RISALAH ay nangangahulugan ng Pagkapropeta at Pagkasugo.

Ang arabik na salitang ‘Islam’, ay nangangahulugan ng kusang pagsuko sa kalooban ni Allah at pagsunod sa Kanyang mga kautusan.

‘Allah’ ay ang pangalang pantangi ng Tunay na Diyos na ginagamit ng mga Muslim.

Islam, ang relihiyon ng mahigit 1.2 bilyon sa mundo, na nagkaloob sa sangkatauhan ng nagkakaisang pananaw tungkol sa layunin ng ating pagkalikha at pag-iral, ang ating huling hantungan at ating lugar kasama ng ibang mga nilikha.

Ito ay pamamaraan ng buhay na ganap na umaayon sa kalikasan, ng may katuwiran, lohika at agham.

Leave a Reply

 1. Webcamsexchat net weeklypayout 16-Feb-2020 16:53

  Alternatively, you can promote Chaturbate in various ways, including social media and tube sites by joining the world’s best converting adult cam affiliate program.

 2. Deutschland chat 05-Jul-2020 04:11

  An attorney can explain the divorce law of your state and how the law views adultery.

 3. Jacking chat rooms 07-Jun-2020 20:24

  The couple announced their engagement in April and said "I do" today in an outdoor ceremony in Charlotte, Tenn The reception was then held in a house on the grounds, where there was some seriously good grub and you better believe there was some awesome music."They had a great farm-to-table cuisine with all of their favorite things...

 4. Free aussie webcam 03-Sep-2020 11:37

  Join FREE today and start online dating straight away. "I've loved discovering my naughty side" Julie, Nottingham "So many men willing to bend to my rule.

 5. Online free singles site in xxx 23-Nov-2019 09:11

  “Knowing the world would one day recognize how essential this form of customer communication is, it was important to me to create a company name that was memorable (‘Zingle’) and had the ability to become a mega brand.” ’s strategy). (Note from editor: This was brilliant.) “It’s essential to stand out, and starting with the name is very important,” says Ford. The passion that both hold for the problems they solve and the people they’re helping come through in Spanx’ and Zingle’s PR.  Sara pursued a problem in woman’s fashion after selling fax machines door to door.